bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Vocational Training Center Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Vocational Training Center

10 годишен юбилей

2018 2018 2018


гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 02 8029 118, 02 8029 139
Факс: 02 8029 101
E-mail: vsu_cpo@vsu.bg, cpo_vsu@abv.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg/cpo.html

Vocational Training Center
Noposition, namephone
(+359 2)
E-mail
1Manager
Ivan Ivanov
80 29 118ipuev@vsu.bg
2Secretary
Maria Koeva
80 29 139sos@vsu.bg

Центърът за професионално обучение е Звено в структурата на ВСУ, предназначено за провеждане на непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване на придобитата квалификация на ръководни кадри и наети работници в строителството, за повишаване на тяхната конкурентноспособност в страната и в чужбина, в съответствие със съвременните изисквания залегнали в Закона за камарата на строителите.

Обучението се провежда в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за професионално обучение е лицензиран да извършва и удостоверява професионално обучение в областта на строителството с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и 29 специалности.

ДЕЙНОСТ НА ЦПО

Центърът е в състояние за кратко време да организира непрекъснато обучение по всяка от лицензираните специалности съобразно нуждите на Възложителите по време, място и учебни планове съобразени с конкретните нужди, новости на строителството и държавните изисквания за професионално обучение.

За да отговори на постоянно нарастващите нужди на строителните фирми се провежда обучения на ръководен и изпълнителски състав на достъпни цени както следва:

1. За придобиване степен на професионална квалификация – по утвърдените лицензирани професии и специалности утвърдени от НАПОО с подходяща избираема за обучаемите и Възложителя форма на обучение

2. По част от професията - за обучаеми притежаващи минимум 6 (шест) месеца непрекъснат трудов стаж по съответната специалност, средно образование и постоянен трудов договор.

Формата, времето, продължителността и тематиката на обучение се съгласуват с Възложителя. Успешно завършилите след провеждане на изпита по теория и практика получават Удостоверение по част от професията за придобита специалност.

3. Обучение по ЗБУТ на изпълнителския състав се провежда задължително в курсовете за придобиване степен на професионална квалификация и по част от строителната специалност, а за повишаване на професионалната квалификация отделно и ежегодно по заявка на Възложителя .

Обучението на ръководния състав от строителния бранш е съществен елемент от общите изисквания за минимизране на риска и подобряване качеството на строителството.

4. Ръководният състав повишава своята квалификация в постоянно действащи курсове:

4.1. По здравословни и безопасни условия на труд:

• „Длъжностно лице по безопасност и здраве” – Успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения по контрол на спазване изискванията по Наредба № 2/ 2004г. и назначено на трудов договор

• „Координатор по безопасност и здраве” – На успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения от страна на Възложителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с изпълнителя или от страна на Изпълнителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с договорените подизпълнители

4.2. Длъжностно лице за „Контрол върху качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи и вложените материали” – Завършилите успешно обучението получават Удостоверение с едногодишен давностен срок, позволяващо заемането на такава длъжност

При заявка за обучение на повече от 5 (курсисти) по определена специалност от дадена фирма се прави отстъпка от цената съгласно утвърдения от Академичния съвет ценоразпис.

 

419 0.102

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...