bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Магистърска програма, специалност Урбанизъм

І. Квалификационна характеристика

Специалност:

Урбанизъм

Професионална квалификация:

Урбанист

Образователно-квалификационна степен:

Магистър

Професионално направление:

Архитектура, строителство и геодезия

Област на висше образование:

Технически науки

Срок на обучение:

1 година и 6 месеца

Форма на обучение:

Задочна

Квалификационна характеристика определя професионалните качества, знания и умения, които трябва да притежава випускникът, придобиващ висше техническо образование с образователно-квалификационна степен “Магистър по урбанизъм”.

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания при обучението на студентите, добиващи професионална квалификация “Магистър по урбанизъм”.

 • овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, които да позволят реализация му в широк кръг дейности в областта на урбанизма;
 • придобиване на знания и умения за упражняване на специалността “урбанизъм”;
 • получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различни области на архитектурната, градоустройствената и строителната дейност, териториалното устройство, ландшафтното устройство, регионалното , социално-икономическото и стратегическото планиране, транспортно-комуникационните системи, инженерната инфраструктура и др. свързани с урбанизма;
 • възможност за продължаване на обучението в по-горни образователни степени на професионалното направление: доктор и доктор на науките.

Академични стандарти на магистърската програма:

Магистърската програма осигурява теоретико-методическа подготовка позволяваща на магистрите да планират и ръководят изпълнението на дейностите по урбанизъм.

Магистърската програма осигурява и придобиване на практически умения.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ

Випускникът на магистърската програма „Урбанизъм” към ВСУ “Л. Каравелов”, придобил професионална квалификация ”Урбанист” е необходимо да притежава професионални знания относно:

 • системно изучаване на урбанизма, методи  и методология;
 • исторически контекст и  развитие на урбанизма през епохите;
 • особености на урбанизацията по българските земи и методите за развитието и;
 • видове градоустройствено развитие за всяка историческа епоха и методите за тяхното изучаване;
 • регионално планиране и регионална политика;
 • методи за статико-динамичен анализ на урбанистичното развитие;
 • правни норми и административно управление на териториалното устройство, градоустройството и регионалното развитие;
 • организацията на строителството, икономиката и управлението на  строителната дейност при урбанистичното планиране;
 • видове устроиствени планове по ЗУТ и документи по закона за регионално развитие;
 • урбанистично наследство на българските земи и методи за неговото опазване и социална интеграция в съвременните селища и територии;
 • опазване на историческите селища и райони;
 • развитие на селищата с културно историческо наследство;
 • съвременни информационни технологии и приложението им в урбанизма;
 • икономическа и политическа география, географски информационни системи и социално икономическо планиране.

IIІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

За да придобие професионална квалификация  степен “магистър” по специалността „Урбанизъм” випускникът на магистърската програма към ВСУ “Л. Каравелов”,   трябва да притежава следните професионални умения:

 • да проучва, документира и анализира териториалноустройствените, ландшафтноустройствените и градоустройствените обекти;
 • да извършва проучване на националните, регионалните, областните и местните документи за регионално и устройствено планиране и проблемите на социално-икономическо и пространствено развитие в техния териториален обхват;
 • да извършва проектиране на териториалноустройствени/пространствено-устройствени/, ландшафтноустройствени и градоустройствени планове;
 • да изработва проекти за организация на движението, на транспорно-комуникационни мрежи и съоръжения, комуникационни схеми и др.;
 • да изработва документи по офериране и договаряне на урбанистични дейности;
 • да осъществява мениджмънт на урбанистични дейности;
 • да организира и ръководи планови, консултантски и проектантски колективи в съответствие с утвърдените норми и техническите изисквания, както и да изработва необходимата техническа документация;
 • да осъществява административно-обслужващи дейности и управленчески функции, свързани с устройството на териториите и регионалното развитие.

IV ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА НА ВИПУСКНИКА

Подготовката на завършилия магистратура по специалността “Урбанизъм” във ВСУ “Л. Каравелов”  трябва да осигурява професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на урбанизма.

 • да изработва или да участва в изработването на устройствени планове, стратегии, програми и регионални документи в съответствие с дадената му  правоспособност на магистър по урбанизъм;
 • да осъществява управление и координация на проекти в областта на урбанизма: на територии, селища или части от селища;
 • да осъществява урбанистична експертиза при изпълнение на инвестиционни проекти в областта на опазването, санирането, възстановяването и социализацията на архитектурни обекти – паметници и на други инвестиционни проекти;
 • да осъществява мениджърска урбанистична дейност;
 • да осъществява научноизследователска дейност;
 • да провежда преподавателска дейност в областта на урбанизма.

 

392 0.238

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...