en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Информация за УМБ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Информация за УМБ

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.


В училището са осигурени отлични условия за живот на студентите, преподавателите и служителите. ВСУ притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения. Училището разполага с модерна учебна база: лекционни зали, специализирани кабинети, лаборатории по основни учебни дисциплини, библиотека, модерен компютърен комплекс, оборудван със съвременна техника и връзка със световната мрежа.

Централната административна сграда на училището е на четири етажа с разгъната застроена площ (РЗП) от 5 301 m2 , построена през 1968 година. В нея се разполагат: Ректорат, Учебен изчислителен център с модерно оборудвани компютърни зали, кабинети за преподавателите, копирен център и стол за преподаватели и студенти.

Във ВСУ “Л. Каравелов” има два учебни корпуса - единият на три етажа с РЗП от 2 190 m2, построен през 1970 г. и другият с три секции на пет, четири и три етажа с обща РЗП от 10 585 m2, построен през 1985 година.

По-голямата част от учебните помещения са оборудвани с учебни табла и макети и позволяват използване на презентационна техника – мултимедии, шрайбпроектори, видеотехника, аспектомати. Всяка катедра стопанисва относително самостоятелен етаж, на който са разположени лекционните й зали, кабинети и лаборатории. Катедрите са обзаведени много добре с технически средства за обучение – минимум по един шрайбпроектор и аспектомат на катедра, на две катедри по една мултимедия и преносим компютър и по няколко компютъра с принтери за всяка катедра.

Лабораторната база на училището се състои от 15 специализирани лаборатории. Девет от лабораториите са обединени в една комплексна лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ). Лабораториите на ВСУ са обзаведени със съвременна учебна и научна апаратура, която дава възможност да се извършват научни изследвания и експертизи.

Информационното осигуряване във ВСУ “Л. Каравелов” се поддържа на съвременно ниво. От 1985 г. в училището функционира учебен компютърен център (УИЦ), който периодично се обновява. Една част от компютърната техника е съсредоточена в него, където са оборудвани няколко компютърни зали и е осигурен достъп до Internet за преподавателите и студентите. Другата част от техниката е предоставена на катедрите и отделите на училището. В две катедри – “Строителни конструкции и архитектура” и “Организация и икономика на строителството” са оборудвани специализирани компютърни зали за обучение, за курсово и дипломно проектиране. Всички компютри са свързани в локална мрежа, структурирана в йерархични нива, чрез която се доставя високоскоростен интернет с безжично покритие в целия район, което е доказателство за модерното информационно осигуряване във ВСУ.

Библиотеката на ВСУ е разположена на площ от 260 m2 в учебен корпус – бл. 6 и с богатия си библиотечен фонд създава много добри условия за провеждане на качествен учебен процес. В блиотеката се предоставят за ползване на преподавателите и студентите около 45 150 библиотечни единици, включващи книги, периодични издания, нормативни документи, видеокасети и компактдискове.

От 2004 г. в състава на обслужващите звена на училището функционира Център за оценяване на строителни продукти (Център ОСП). Центърът е лицензиран от МРРБ и в него се извършва оценка на съответствието на строителни продукти за съществените изисквания съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.


ВСУ “Л. Каравелов” притежава три общежития с общ капацитет 670 легла. Две от общежитията представляват пететажни сгради, всяка с РЗП 5500 m2, построени през 1977 г., а третото общежитие е триетажна сграда с РЗП 2190 m2, построена през 1970 година.

Желаещите студенти могат да ползват стаи в студентските общежития, студентски стол, киносалон, закрита спортна база, стадион, тенис-корт и други игрища.

В училището функционира студентски стол, предлагащ обяд и вечеря, с две помещения за хранене: едното за студенти с 200 места за едновременно хранене и другото за преподаватели със 100 места за едновременно хранене. В района на училището има две кафе-сладкарници за студенти, магазин, кафе-клуб за преподаватели и служители, книжарница, вътрешен охраняем паркинг.

За физическата подготовка на студентите и преподавателите ВСУ разполага с добре развита спортна база, състояща се от: покрита спортна зала с размери 15/50 m, фитнес комплекс за мъже и жени на обща площ 150 m2, оборудван от студентите, спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт, гимнастика, футболно игрище и лекоатлетическа писта. Ежегодно за желаещите студенти и преподаватели се организират ски-курсове и плувни курсове, като училището осигурява необходимата екипировка.

ВСУ “Л. Каравелов” притежава много добра учебно-материална база, която съответства на мисията, целите и задачите на училището. Същата отговаря на съвременните изисквания за обучение във всички образователно-квалификационни степени – “специалист”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Учебно-материалната база е изградена за по-голям числен състав от настоящата академична общност на училището и задоволява потребностите за обучение, научна дейност, спорт и почивка.

Изграждането, поддържането и обновяването на учебно-материалната база е била неизменна грижа и съпътстваща задача на всички ръководства на училището. Сега тя се нуждае преди всичко от модернизиране с оглед повишаване качеството на учебния процес и научноизследователската дейност и поддържане на училището като съвременен притегателен център за обучение.

 

297 0.179

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...