bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Информация за УМБ
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Информация за УМБ

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.


В училището са осигурени отлични условия за живот на студентите, преподавателите и служителите. ВСУ притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения. Училището разполага с модерна учебна база: лекционни зали, специализирани кабинети, лаборатории по основни учебни дисциплини, библиотека, модерен компютърен комплекс, оборудван със съвременна техника и връзка със световната мрежа.

Централната административна сграда на училището е на четири етажа с разгъната застроена площ (РЗП) от 5 301 m2 , построена през 1968 година. В нея се разполагат: Ректорат, Учебен изчислителен център с модерно оборудвани компютърни зали, кабинети за преподавателите, копирен център и стол за преподаватели и студенти.

Във ВСУ “Л. Каравелов” има два учебни корпуса - единият на три етажа с РЗП от 2 190 m2, построен през 1970 г. и другият с три секции на пет, четири и три етажа с обща РЗП от 10 585 m2, построен през 1985 година.

По-голямата част от учебните помещения са оборудвани с учебни табла и макети и позволяват използване на презентационна техника – мултимедии, шрайбпроектори, видеотехника, аспектомати. Всяка катедра стопанисва относително самостоятелен етаж, на който са разположени лекционните й зали, кабинети и лаборатории. Катедрите са обзаведени много добре с технически средства за обучение – минимум по един шрайбпроектор и аспектомат на катедра, на две катедри по една мултимедия и преносим компютър и по няколко компютъра с принтери за всяка катедра.

Лабораторната база на училището се състои от 15 специализирани лаборатории. Девет от лабораториите са обединени в една комплексна лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ). Лабораториите на ВСУ са обзаведени със съвременна учебна и научна апаратура, която дава възможност да се извършват научни изследвания и експертизи.

Информационното осигуряване във ВСУ “Л. Каравелов” се поддържа на съвременно ниво. От 1985 г. в училището функционира учебен компютърен център (УИЦ), който периодично се обновява. Една част от компютърната техника е съсредоточена в него, където са оборудвани няколко компютърни зали и е осигурен достъп до Internet за преподавателите и студентите. Другата част от техниката е предоставена на катедрите и отделите на училището. В две катедри – “Строителни конструкции и архитектура” и “Организация и икономика на строителството” са оборудвани специализирани компютърни зали за обучение, за курсово и дипломно проектиране. Всички компютри са свързани в локална мрежа, структурирана в йерархични нива, чрез която се доставя високоскоростен интернет с безжично покритие в целия район, което е доказателство за модерното информационно осигуряване във ВСУ.

Библиотеката на ВСУ е разположена на площ от 260 m2 в учебен корпус – бл. 6 и с богатия си библиотечен фонд създава много добри условия за провеждане на качествен учебен процес. В блиотеката се предоставят за ползване на преподавателите и студентите около 45 150 библиотечни единици, включващи книги, периодични издания, нормативни документи, видеокасети и компактдискове.

От 2004 г. в състава на обслужващите звена на училището функционира Център за оценяване на строителни продукти (Център ОСП). Центърът е лицензиран от МРРБ и в него се извършва оценка на съответствието на строителни продукти за съществените изисквания съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.


ВСУ “Л. Каравелов” притежава три общежития с общ капацитет 670 легла. Две от общежитията представляват пететажни сгради, всяка с РЗП 5500 m2, построени през 1977 г., а третото общежитие е триетажна сграда с РЗП 2190 m2, построена през 1970 година.

Желаещите студенти могат да ползват стаи в студентските общежития, студентски стол, киносалон, закрита спортна база, стадион, тенис-корт и други игрища.

В училището функционира студентски стол, предлагащ обяд и вечеря, с две помещения за хранене: едното за студенти с 200 места за едновременно хранене и другото за преподаватели със 100 места за едновременно хранене. В района на училището има две кафе-сладкарници за студенти, магазин, кафе-клуб за преподаватели и служители, книжарница, вътрешен охраняем паркинг.

За физическата подготовка на студентите и преподавателите ВСУ разполага с добре развита спортна база, състояща се от: покрита спортна зала с размери 15/50 m, фитнес комплекс за мъже и жени на обща площ 150 m2, оборудван от студентите, спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт, гимнастика, футболно игрище и лекоатлетическа писта. Ежегодно за желаещите студенти и преподаватели се организират ски-курсове и плувни курсове, като училището осигурява необходимата екипировка.

ВСУ “Л. Каравелов” притежава много добра учебно-материална база, която съответства на мисията, целите и задачите на училището. Същата отговаря на съвременните изисквания за обучение във всички образователно-квалификационни степени – “специалист”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Учебно-материалната база е изградена за по-голям числен състав от настоящата академична общност на училището и задоволява потребностите за обучение, научна дейност, спорт и почивка.

Изграждането, поддържането и обновяването на учебно-материалната база е била неизменна грижа и съпътстваща задача на всички ръководства на училището. Сега тя се нуждае преди всичко от модернизиране с оглед повишаване качеството на учебния процес и научноизследователската дейност и поддържане на училището като съвременен притегателен център за обучение.

 

306 0.124

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...