en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения" - въведение

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
   
Професионална квалификация: Инженер - архитект
   
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Област на висше образование: Технически науки
   
Срок на обучение: 4 години
Форма на обучение: Редовна

 

Съгласно квалификационната характеристика випускникът на ВСУ, завършил обучението си на степен “бакалавър” с професионална квалификация “инженер-архитект”, придобива подготовка, даваща му възможност да изпълнява следните дейности в областта на архитектурата и строителството:

 

 • да изработва или да участва в изработването на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;
 • да осъществява техническо ръководство при изпълнение на инвестиционни проекти;
 • да осъществява мениджърска дейност;
 • да осъществява научноизследователска дейност;
 • да провежда преподавателска дейност.
 • да осъществява административно-обслужващи дейности, свързани с устройството на териториите.

 

Учебният план за специалността “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” от професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия” за придобиване на висше техническо образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “Инженер-архитект” е разработен на основание Закон за висшето образование, Наредбата на МОН за държавните изисквания за степен “бакалавър”, Наредба №21/30.09.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, Правилника за провеждане на учебната дейност и квалификационната характеристика на випускника на ВСУ “Л. Каравелов”.

 

Разработването на учебния план е извършено от работна комисия, като са спазени традициите и спецификата на обучение на студентите във ВСУ и на архитектурното обучение в България.

В съответствие с утвърдената квалификационна характеристика формирането на учебното съдържание е извършено въз основа на следните изисквания в обучението на студентите:

 • овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, които да позволят реализация на випускниците в широк кръг от дейности в областта на архитектурата и строителството;
 • придобиване на знания и умения за упражняване на специалността “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”;
 • получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различни области на архитектурната и строителната дейности;
 • продължаване на обучението в по-горни образователни степени.

Специалността се изучава в Архитектурния факултет и служи като основа за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" по архитектура.

Обучението се извършва в редовна форма и неговата продължителност е 4 години.

Учебният процес е организиран в 8 семестъра, като първите седем от тях са с продължителност по 15 седмици (средно по 410 часа), а осмият – 6 седмици (120 часа). Средната седмичната аудиторна заетост на студентите е 27 часа, а в последния семестър – 20 часа. Общата аудиторна заетост на студентите за 4-годишен курс на обучение е 3000 часа. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект, за което са предвидени 10 седмици.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни, избираеми и факултативни. От тях 33 дисциплини завършват със семестриални изпити, а 26 дисциплини – с текущи оценки.

След завършване на VI семестър студентите провеждат учебна практика (стаж) в строителни фирми като помощник-технически ръководители с продължителност 2 седмици (80 часа), а след осмия семестър – преддипломен стаж. Учебните практики (стажове) завършват с текущи оценки.

На студентите се осигуряват задължителни занимания по физическо възпитание и спорт в общ обем 240 часа, разпределени от І до VІІІ семестър (по 30 часа на семестър). Занятията по физическо възпитание и спорт от І до VІІ семестър приключват със заверка в студентската книжка от водещия преподавател (треньор), a в VIII семестър - с текуща оценка.

След задължителните часове по чужд език на студентите се осигурява възможност за допълнително изучаване на съответния език чрез курсове за квалификация.

В учебния план е предвидено изучаване на факултативни дисциплини. Студентите са длъжни да изберат една от предложените им факултативни дисциплини.

Предвидено е разработване и защита на 16 бр. курсови проекти, чиито оценки се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. По 26 дисциплини се разработват и защитават курсови задачи, оценките от защитите на 12 от които също се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. Хорариумите на учебните дисциплини, броят на кредитните точки, курсовите проекти и задачи, изпитните процедури и разпределението по семестри е показано в Приложение – “Списък на учебните дисциплини, студентска заетост, EСTS и разпределението им по семестри”.

В учебния план за всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за по-голяма мобилност на студентите. Общият брой на кредитните точки за 4-годишен курс на обучение е 240. Определеният брой кредитни точки по всяка учебна дисциплина се получава от студентите след заверка на семестъра и успешно полагане на съответния семестриален изпит или текуща оценка.

В учебния план за всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за по-голяма мобилност на студентите. Общият брой на кредитните точки за 4-годишен курс на обучение е 240. Определеният брой кредитни точки по всяка учебна дисциплина се получава от студентите след заверка на семестъра и успешно полагане на съответния семестриален изпит или текуща оценка.

В учебния план е постигнато следното съотношение между общообразователните, базовите, архитектурните и инженерните дисциплини:

 • общообразователни............................................. - 14 %
 • базови................................................................. - 25 %
 • архитектурни....................................................... - 35 %
 • инженерни........................................................... - 26 %

При разработване на учебния план са ползвани опитът и учебните планове на други висши училища у нас и в чужбина – Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Chur (Швейцария) , Fachhochschule Kiel (Германия), Vitus Bering Center for higher education (Дания).

Учебната практика на студентите е значително увеличена. Освен практиката по рисуване (30 ч. във втори семестър), геодезия (30 ч. във втори семестър), производствено-техническата практика на строителни обекти (80 ч. в шести семестър), преддипломен стаж – 80 часа, се предвиждат посещения на строителни обекти под ръководството на преподаватели. Общият обем часове за учебните практики и стажове е 363 часа.

 

 

379 0.181

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...