bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Campus of VSU Area scheme Dormitories
Close Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Dormitories

За студентите и докторантите във Висшето строително училище “Любен Каравелов” се осигуряват стаи в студентските общежития. Право на ползване на студентско общежитие имат студентите и докторантите, декларирали жилищни нужди в град София. Настаняването в студентските общежития се извършва всяка учебна година въз основа на класиране при спазване на следния ред:

 1. Студентите подават в деловодството молба-декларация по образец, придружена с документи за доходите на родителите за 6 месечен период. Подалите документи с невярно съдържание не се настаняват в общежитието до края на обучението си.
 2. Лица, които са изгубили студентски права, подават молба за настаняване в свободен текст.
 3. Организаторите на обучение изготвят справка за студентското положение – редовен студент, преминаващ в по-горен курс, прекъснал, отстранен, с поправителни изпити; със задължения към ВСУ (неплатени такси) и други.
 4. Комисията по социално битовите въпроси на учащите разглежда постъпилите молби и обявява класираните в срок до началото на учебната година, но не по-късно от 8 септември.
 5. Молби на кандидати за настаняване с неизпълнени задължения към студентските общежития на ВСУ „Л. Каравелов”, както и на извършители на провинения и деяния, опасни за останалите живущи, не се удовлетворяват.
 6. След удовлетворяване на молбата се издава настанителна заповед (за студентите) или се сключва договор за настаняване (с лица, които не са студенти).
 7. След заплащане на депозитната вноска и месечните наеми за текущия и следващия месец, наемателят се настанява от управителите (домакините) в студентските общежития.
 1. Наемателят представя на домакина на общежитието настанителна заповед, фактурата за платен наем и депозит и студентска лична карта.
 2. Домакинът съставя приемателно-предавателен протокол за състоянието на наетите помещения и предоставен инвентар, който се подписва от наемателя. По този протокол се контролира и се отчита имуществото при напускане на помещенията. Отговорността за имуществото във всяко помещение е солидарна между обитателите.
 3. В срок от 10 дни след настаняване в общежитието наемателят е длъжен да направи адресна регистрация за настоящ адрес в служба ЕСГРАОН на район “Красна поляна”, съгласно Закона за гражданската регистрация.
 4. Българските студенти и докторанти, които не са приети по държавна поръчка, чуждестранните студенти и докторанти, прекъсналите, отстранените и презаписалите студенти и докторанти могат да бъдат настанявани в студентско общежитие при условие, че са останали свободни места по цени, ред и условия, определени с договор.

 

Живеещите в студентските общежития носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото в общежитието и на прилежащата към него територия.

Настанените в студентските общежития внасят при подписване на настанителната заповед /договора/ депозит в размер на един месечен наем. От сумата на внесените депозити, съгласно протокол за щети, подписан между домакина на общежитието и домовия съвет се покриват виновно причинени щети:

 1. при установяване на виновното лице – персонално;
 2. от неизвестни лица в общите части на етаж – солидарно от живущите на етажа, в общите части на сградата – солидарно от живущите в нея;
 3. от неустановено лице в апартамент - солидарно от обитателите.

Настаненият в общежитието е длъжен:

 1. Да ползва наетите площи съобразно предназначението без право да ги пренаема.
 2. Да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на наетите площи (електроенергия, вода, топлоенергия, смет и др.).
 3. Да поема за своя сметка всички разходи за обикновени текущи ремонти и поправки, свързани с обикновеното ползване (ел. крушки, батерии за мивки и батерии за душове, брави и секретни патрони, столове, маси, легла, арматура за казанчета, запушени мивки и сифони), както и за виновно причинени от него вреди.
 4. Да заплаща в уговорения размер и в указните срокове наемната цена консумативите и депозитната вноска.
 5. Да предупреждава управителя (домакина) за посегателства върху наетите площи от страна на трети лица.
 6. Да изпълнява всички действащи държавни и общински разпоредби и административни заповеди, свързани с местоживеенето, както и заповедите на Ректора на ВСУ, свързани с ползването на наетите площи /студентски общежития/.
 7. Да пази и да не поврежда имуществото в студентските общежития и да се отнася към него с грижата на добър стопанин:
  • да спазва санитарно–хигиенните изисквания;
  • да не изхвърля отпадъци от прозорците или да ги оставя на места в сградата на общежитието или в околоблоковото пространство извън определените за целта места;
  • да не пуши в наетото помещение без съгласието на съквартирантите си;
  • да не внася, употребява или разпространява наркотици, алкохол и каквито и да е други упойващи и психотропни вещества и прекурсори.
  • да не внася, произвежда, преработва, търгува, употребява и съхранява в студентските общежития взривни вещества по смисъла на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му.
  • да не отглежда животни в общежитието.
 8. Да не размества между помещенията и да не изнася извън общежитието предоставеното му движимо имущество.
 9. Да заплаща в двоен размер нанесените виновно от него щети на имуществото в студентското общежитие.
 10. Да не се премества самоволно в друго помещение. Преместването на наемател от стаята, в която първоначално е бил настанен, в друга стая по негово желание се извършва само в началото на месеца, ако са изпълнени следните изисквания:
  • подадена молба, свободен текст, в деловодството на ВСУ;
  • разрешение от Ректора по подадената молба
  • заплатена такса, в размер на един месечен наем, намален с размера на държавната субсидия.
 11. а) Да заявява и получава разрешение от главния енергетик за ползването на електрически уреди в помещението с изключение на компютри и аудио системи.
  б) Да сигнализира, за проблеми свързани с електрическата инсталация в ползваното помещение и да присъства при проверка на инсталацията от електротехника на ВСУ.
  в) Да уведоми писмено при необходимост от проверка и тариране на електромера. След извършване на проверка от лицензирана лаборатория и установяване на повреда на проверения електромер, разходите са за сметка на ВСУ. В случай, че не се установи повреда, да заплати съответната сума за извършената проверка.
 12. Да не извършва ремонтни и други промени по инсталациите и техническите съоръжения по какъвто и да е повод, както и да не пробива отвори в стените на наетото помещение и действия, нарушаващи целостта им (поставяне на дюбели и пирони) без съгласуване с домакина на общежитието с цел предпазване на скритите инсталации.
 13. Да спазва противопожарните изисквания за ползване на наетото помещение.
 14. Да осигурява безпрепятствен достъп до ползваното от него помещение на длъжностните лица в съответствие с този правилник.
 15. Да представя всеки семестър на домакина на общежитието уверения за студентското си положение.
 16. Да предостави на домакина резервен ключ от стаята.
 17. Да освободи заеманото помещение в 5 /пет/ дневен срок в случай, че бъде отстранен или прекъсне обучението си. В случай че не спази срока, депозитната вноска се задържа и се отстранява принудително от комисия, която описва и изнася багажа за съхранение в склад. За съхранението се дължи наем в размер на 2 лева дневно. ВСУ „Любен Каравелов” не носи отговорност за личен багаж за периода на действие на заповедта /договора/ или за оставени вещи, след издаване на стаята.
 18. Да носи и показва на дежурния портиер пропуск за съответното общежитие /блок/. При изгубен пропуск се налага санкция в размер на 20 % от месечния наем, намален с размера на държавната субсидия.
 19. Да спазва реда за достъп в сградата на общежитието. Да спазва времето за почивка, което е от 22.00 ч. до 06.00 ч. за учебните дни и от 24.00 ч. до 08.00 ч. за почивните дни. Забранява се организирането на увеселителни мероприятия, както и пускането на аудио, видео и друга техника с висок звук в горепосоченото време.
 20. Забранява се оставането на външни лица след 22:00 часа без настанителна заповед.
 21. При нарушаване на т. 20 наемателят при който е останало външното лице, заплаща нощувката в двоен размер.
 22. Да спазва обичайните и общоприети норми и правила за поведение в обществото.

Настаненият в общежитието има право:

 1. да ползва по предназначение отдаденото му помещение и общите такива, както и обслужващите ги съоръжения.
 2. да извършва подобрения в помещенията /с изключение на боядисване/, съгласувано с домакина, когато подобни дейности не са предвидени в ремонта и поддръжката.
 3. да приема само със съгласието на съквартирантите си гости, които представят документите си за самоличност на дежурния портиер. Гостите (преки роднини – майка, баща, братя и сестри) имат право да нощуват след съгласуване с ръководителя на сектор “Студентски общежития и стол”, като заплатят цената за нощувката, определена със заповед на Ректора.
 4. да ползва стая в общежитията в случай, че е отстранен или прекъснал обучението си в училището, ако са изпълнени заедно следните условия:
  • има достатъчно свободни помещения;
  • получил е разрешение от Ректора;
  • заплаща месечния наем.
 1. изтичането на срока на заповедта /договора/;
 2. отстраняване от училището, в т.ч. и в случаите по чл. 74, ал. 2 от ЗВО;
 3. отпадане на основанието за ползване;
 4. неспазване клаузите на договора;
 5. завършване на образованието;
 6. при налагане на наказание „Отстраняване от общежитието”;
 7. в случаи на заплащане три пъти със закъснение (след определените срокове) на наемната цена и/или на дължимите консумативи;
 8. при извършване на деяния опасни за останалите;
 9. взаимно съгласие на страните.

Сроковете, в които живеещите следва да напуснат общежитието, считано от датата на прекратяване на ползването, са следните:

 1. за българските студенти - 5 дни;
 2. за българските докторанти и за чуждестранните студенти, докторанти и специализанти - 1 месец.

За системно или грубо нарушаване на вътрешния ред и за пренаемане на жилищното помещение, както и когато повече от 1 месец не са изплатени наемът, консумативите или депозитът или не са възстановени причинените щети се налагат следните наказания:

 1. забележка;
 2. предупреждение за отстраняване от общежитието;
 3. отстраняване от общежитието.
Тези критерии са разработени от Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се на основание чл. 17 ал. 3 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г.) и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Правилника за ползване на студентските общежития при ВСУ “Любен Каравелов” и определят реда за класиране на студентите от училището за настаняване в студентските общежития през учебната 2012/2013 година.

 1. Право да кандидатстват за ползване на студентските общежития (СО) имат всички студенти, докторанти и специализанти от ВСУ “Любен Каравелов” - редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитието” и имат доказана жилищна нужда в гр. София.
 2. Всички кандидати за настаняване в студентските общежития подават молба-декларация /по образец/ за учебната 2012/2013 година в деловодството на училището най-късно до 31.08.2012 г. за първокурсниците и до 31.07.2012 г. за останалите курсове.
 3. Класирането на кандидатите се извършва по вид ОКС:
  • за студентите първи курс – по състезателния бал, образуван от средната оценка от кандидат-студентските изпити с коефициент на тежест 6 и средномесечния доход на член от семейството с коефициент на тежест (- 1/ 100);
  • за всеки останал курс - по бал, образуван от сбора на:
   • средния успех през учебната 2011/2012 година след първата поправителна сесия с коефицент за тежест 6;
   • средномесечния доход на член от семейството с коефициент на тежест (-1/ 100);
   • наложените наказания за неспазване на вътрешния ред в СО или неплащане на наемната цена и консумативите /”забележка” - 1 т.”; предупреждение” - 2 т.; ”отстраняване” - 3 т. /с коефициент на тежест (-3)/;
 4. Молби на кандидати за настаняване с неизплатени задължения към СО на ВСУ „Л. Каравелов” или с наложено наказание „Отстраняване от общежитието”, както и наложени наказания за провинения и деяния, опасни за останалите студенти, не се разглеждат.
 5. Без класиране в студентските общежития се настаняват:
  • семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е студент редовна форма на обучение във ВСУ “Любен Каравелов” през текущата учебна година;
  • несемейни, както и разведени и овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
  • студенти от ВСУ с неизвестен или починал родител;
  • несемейни студенти, членове на многодетни семейства (с три и повече деца), ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент, ученик или войник;
  • студенти-инвалиди със 71 на сто и повече намалена работоспособност и военноинвалиди;
  • всички кандидати по т. 1, ако местата в студентските общежития са повече от подадените молби, с изключение на случаите по т. 4.
 6. Студенти – редовна форма на обучение, които продължават обучението си повече от 50% от предвидения срок за обучение за съответната ОКС, не се класират и получават общежитие само когато местата в студентските общежития са повече от удовлетворените молби.
 7. Комисията по социално-битовите въпроси на учащите при ВСУ “Любен Каравелов”, след проверка на подадените документи, класира кандидатите на база изброените критерии, като ги нарежда по низходящ ред за всяка ОКС и в срок до 10.09.2012 г. обявявя резултатите от класирането по ОКС, като при недостиг на места в СО определя процентно отпадащите от класирането за всяка ОКС.
 8. Настаняването в студентските общежития на класираните студенти става след издаване на настанителна заповед или подписване на договор за наем за другите настанени.
 9. Определените за настаняване студенти се разпределят в стаите на общежитието както следва:
  • студентите, ползвали през миналата учебна година студентските общежития и желаят да запазят стаите си, се настаняват в същата стая;
  • всички класирани новоприети студенти ще бъдат настанявани на 14, 15 и 16.09.2012 г.;
  • студентите от другите курсове ще бъдат настанявани от 10 до 19.09.2012 г.
  • чуждестранни студенти на 20.09.2012 г.
  • допуска се смесване на студенти от различни курсове;
  • за всички особени случаи Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се взема конкретно решение.
 10. При наличие на свободни места другите кандидати се настаняват в ред, както следва:
   а.) студенти платено обучение във ВСУ „Л. Каравелов";
   б.) студенти - редовна форма на обучение, които продължават обучението си повече от 50% от предвидения срок за обучение за съответната ОКС;
   в.) прекъснали студенти от ВСУ „Л. Каравелов";
   г.) отстранени студенти от ВСУ „Л. Каравелов";
   д.) студенти задочно обучение във ВСУ „Л. Каравелов";
   е.) студенти редовно обучение, държавна поръчка на други висши училища;
   ж.) завършили ВСУ „Л. Каравелов” и други студенти от частни висши училища;
   з.) други наематели,
   и по датата на подадените молби.

Критериите за настаняване на студентите желаещи да ползват студентските общежития при ВСУ “Любен Каравелов” са обсъдени и приети на заседание на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите с протокол №2714 от 10.07.2012 г.

print Печат

 

 

353 1.743

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...