en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Придобиване на научни степени

Текущи и приключили процедури за:

Образователна и научна степен "доктор"

Научна степен "доктор на науките"

Конкурси за докторанти

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2018/2019г. в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по следните научни специалности:

№ по ред Научна специалност Задочна форма

1

Строителни материали и изделия и технология на производството им

1

2

Строителни конструкции

1

3

Строителна механика, съпротивление на материалите

1

4

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

5

Технология и механизация на строителното производство

1

6

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни  пътища и съоръжения(Мостове)

1

7

Организация и управление на строителното производство

1

8

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

9

Теория и история на архитектурата

1

10

Опазване,реставрация и адаптация на паметници на архитектурата

1

11

Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

1

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването им в ДВ,във ВСУ “Л. Каравелов”, ул. “Суходолска” 175, тел. 8029160,8029190

Обявата е обнародвана в ДВ, бр.96 от 20 ноември 2018 г.

 

 

Вижте още:

Минали конкурси

 

387 0.238

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...