bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Close Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Придобиване на научни степени

Текущи и приключили процедури за:

Образователна и научна степен "доктор"

Научна степен "доктор на науките"

Конкурси за докторанти

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2018/2019г. в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия по следните научни специалности:

№ по ред Научна специалност Задочна форма

1

Строителни материали и изделия и технология на производството им

1

2

Строителни конструкции

1

3

Строителна механика, съпротивление на материалите

1

4

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

5

Технология и механизация на строителното производство

1

6

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения (Мостове)

1

7

Организация и управление на строителното производство

1

8

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

1

9

Теория и история на архитектурата

1

 

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването им в ДВ, във ВСУ “Л. Каравелов”, ул. “Суходолска” 175, тел. 028029160, 028029190

Обявата е обнародвана в ДВ, бр. 23 от 19 март 2019 г.

Вижте още:

Минали конкурси

 

405 1.152

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...