bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Въведение Учебен план Course Description
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Специалност "Технология на строителното производство"

Образователно-квалификационна степен: Магистър
   
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Специализация Технология на строителното производство
   
Професионална квалификация: Строителен инженер - технолог
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 1,5 години за задочно обучение

Съгласно квалификационната характеристика, випускникът на ВСУ „Любен Каравелов”, завършил обучението си по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, на степен “магистър” специализация “Технология на строителното производство”, придобива професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на строителството:

 • да изработва или да участва в изработването на инвестиционни проекти в съответствие с дадената му техническа правоспособност;
 • да осъществява мениджърска дейност в областта на строителството;
 • да участва в административното обслужване на инвестиционния процес;
 • да извършва преподавателска работа и да осъществява научно-изследователска дейност.

Учебният план за специализацията „Технология на строителното производство” е разработен на основания:

 • закон за висшето образование;
 • правилник за провеждане на учебната дейност във ВСУ „Л. Каравелов”;
 • квалификационна характеристика на випускника - магистър по „Технология на строителното производство”.

Разработването на учебния план е извършено от работен колектив (комисия) назначена със заповед на ректора на ВСУ „Л.Каравелов” № 474/28.06.2007г. В съответствие със квалификационната характеристика, неговото съдържание е формирано въз основа на изискването обучаваните студенти да получат знания и умения за упражняване на специализацията „Технология на строителното производство” в различни области на инвестиционното проектиране и/или изпълнение на строителни обекти. Това ще им предостави възможност след придобитата квалификация успешно да се реализират в строителната практика.

Продължителността на обучението е 1,5 години;

Обучението на студентите в редовна форма на обучение е организирано в два семестъра с продължителност 15 седмици и трети за разработване и защита на дипломен проект.

Седмичната аудиторна заетост е по 24 /26/ часа. Общата аудиторна заетост е 750 часа за студенти завършили степен „бакалавър” .

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни и свободно избираеми. Общия брой на задължителните е 13 и на избираемите 3. Изпитите са писмени.

Корекции на курсови проекти и задачи съгласно учебния план се извършват от преподавателите в извън аудиторната заетост под формата на консултации.

Обучението приключва с разработване на дипломна работа. Срокът за изготвяне на дипломни проекти е 12 седмици, за рецензиране и защита – 1 седмица. Предмет на дипломната работа може да бъде:

 • Проект за изпълнение на жилищна, обществена или промишлена сграда с различна етажност; строително-конструктивна система; със стоманобетонна, метална или смесена конструкции, включващ вариантни решения;
 • Проект за изпълнение на съоръжение с метална и стоманобетонна конструкция;
 • Проект за производство (складиране, комплектация) на строителни материали, изделия, полуфабрикати (бетонна смес, сухи смеси, сглобяеми елементи, дограма и др.);
 • Изследователска задача в областите, изброени по-горе.

Темата и заданието на дипломния проект се избират от дипломния ръководител съобразно интересите на обучаемия.

 

 

431 0.099

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...