en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Технология и управление на строителството Въведение Учебен план
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Описание на специалност "Технология и управление на строителството"

Специалност "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

Специализация "ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

 • Професионална квалификация: Строителен инженер по технология и управление  на строителството
 • Форма на обучение: задочна (платено обучение) със срок 1 година.
 • Прием след конкурс по документи.
 • Характеристика на специалността:
  • Професионални качества на випускника: дават възможност за извършване на следните дейности в областта на строителството:
   • изработване или участстие в изработването на инвестиционни проекти в съответствие  с дадената техническа правоспособност;
   • осъществяване на управленски функции при изпълнението на обекти с повишена сложност;
   • осъществяваване на мениджърска дейност в областта на строителството и в производствената база на  строителните фирми;
   • управляване и участие в административното обслужване на инвестиционния процес, в съставянето на документи за доказване съответствието към съществените изисквания към строежите и отчетни документи за обема на извършената работа, за вложените материали, труд и машиносмени;
   • извършване не преподавателска работа и осъществяване на научно-изследователска дейност.
  • Професионални знания относно:
   • Управлението, организацията, оперативното ръководство и контрола на проектите в строителтвото;
   • Техническите характеристики и областите на изпълнение на съвременни кофражни системи и скелета;
   • Технологичните методи за изпълнение на сгради и съоръжения с различна конструкция и изпълнени по различни строително-технологични методи;
   • Познания, даващи възможност за изпълняване на мениджърска дейност на строежи и в строителни фирми;
   • Технологичните методи за изграждане на пътища и транспортни съоръжения;
   • Технологиите за изпълнение на строителни работи свързани с ремонт, възстановяване и усилване на сгради и съоръжения;
   • Задълбочени познания относно изпълнението на довършителни, изолационни и инсталационни работи;
   • Познания относно управлението на ЗБУТ и разработване на план за безопасност и здраве;
   • Допълнителни знания относно информационни технологии, правна подготовка и други, необходими за строителния инженер, зает в организационното осигуряване на строежите и строителните фирми.
 • Професионални умения за:
  • изработването на инвестиционни проекти по части: Технология на строителното производство, План по безопасност и здраве, Сметна документация; План за управление на отпадъците, Временна организация на движението и др.;
  • изработването на технологични карти на строителните и монтажни работи, и разчети за себестойността на изпълнението им;
  • организиране, контрол и управление на подготовката, изпълнението и отчетността на строежите;
  • осъществяване на дейности съгласно процедурите на системата за управление на качеството и системата за производствен контрол на строителната фирма;
  • изработване на  документи свързани с офериране, оформяне и договориране на строително-инвестиционния процес;
  • извършване маркетингова дейност в строителството;
  • организиране и управление на трудовите и материално-техническите ресурси в строителната фирма;
  • управление бюджета на проекта/строежа и контрол на разходите, приходите и ценообразуването на строителния продукт;
  • организиране, контрол и управление на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;
  • внедряване  и спазване принципите на екологично и устойчиво строителство в дейността на строителната фирма;
  • извършване или участие в извършването на дейности, свързани с надзора в строителството;
  • използване на компютърна техника и специализирани програмни продукти.
 • Изисквания за кандидатстване:
  1. За обучение в образователно-квалификационната степен “магистър” могат да кандидатстват лица, които притежават диплома за висше образование със степен “бакалавър” или степен “магистър”, и професионална квалификация "инженер", "строителен инженер" или "инженер-архитект" по специалностите в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” (специалности "Строителство на сгради и съоръжения", "Строителство и архитектура на сгради и съръжения", "Транспортно строителство", "Хидротехническо строителство", "Хидромелиоративно строителство", "ВиК", "Подземно строителство" и "Пожарна и аварийна безопасност").
  2. Кандидат-студентите, завършили висше образование със степен “бакалавър” или “магистър” в чуждестранни висши училища, представят във ВСУ “Л. Каравелов” диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.
  3. Кандидат-студентите, завършили висше образование със степен “бакалавър” или “магистър”, но без оценки по дисциплините „Технология на строителното производство" и „Организация на строителството“ допълнително полагат изпит по тези дисциплини.
 • Класиране на кандидат-студентите:
  1. Състезателният бал на кандидат – студентите се образува от сумата на:
   • среден успех от курса на обучение;
   • средна оценка от разработка и защита на дипломен проект или оценка от държавен изпит.
  2. Магистърският курс ще се провежда, ако са класирани и записани не по-малко от 10 студенти в него.
  3. Класиралите се на първите места ще бъдат държавна поръчка, съгласно определената квота, а останалите – платено обучение.

Информация относно условията и реда за обучение на студенти в образователно квалификационната степен "магистър" може да получите на тел.: 02 80 29 161.

 

 

419 0.195

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...