en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Лабораторно-изследователски комплекс

Лабораторно-изследователския комплекс (ЛИК) е обслужващо звено в структурата на „Научна дейност и сътрудничество“ с разнобразни дейности. ЛИК се състои от множество лаборатории и кабинети, като присъединяването на нови непрекъснато разраства структурата му.

Основните дейности на ЛИК са:

 • да подпомага, разширява, интензифицира и издига качеството на учебния процес;
 • да подпомага усвояването на практични умения от студентите на ВСУ;
 • да осигурява научноизследователската и художественотворческата дейности във ВСУ на нивото на съвременните стандарти;
 • да създава условия за нарастване на възможностите за участие на студенти, докторанти и преподаватели от ВСУ в научноизследователски програми и проекти;
 • да подпомага и извършва обучение от/на външни организации;
 • да поддържа техническите средства на ВСУ – профилактика и ремонт на съществуващата апаратура в лабораториите на ЛИК.

ЛИК за студентите:

 • провеждане на упражнения на студенти по изучаваните дисциплини;
 • провеждане на демонстрационни занятия за запознаване с възможностите на техническите средства и инструменталните методи;
 • провеждане на специализирани курсове и изпитвания;
 • провеждане на анализи за нуждите на дипломанти, докторанти и др.;

ЛИК за преподавателите:

 • създаване на условия за повишаване на обема и качеството на научните изследвания;
 • разработване на методики за решаване на специфични задачи;
 • провеждане на изследователска работа по дисертационни теми;
 • осъществяване на собствена научноизследователска работа с цел обогатяване експертизата на ЛИК и др.;

ЛИК е наследник на действащите доскоро "Център за оценяване на строителни продукти" и "Лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ)"

 

447 0.170

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...